Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex Thwaites (Somalia to Mozambique, India to W. Malesia: Andaman Is., Cambodia, Hainan, India, Kenya, Laos, Malaya, Mozambique, Myanmar, Nicobar Is., Somalia, Sri Lanka, Sumatera, Tanzania, Thailand, Vietnam as per POWO)