Lycoperdon altimontanum
Lycoperdon  atropurpureum
Lycoperdon bovista
Lycoperdon caelatum
Lycoperdon depressum
Lycoperdon elongatum
Lycoperdon emodensis
Lycoperdon ericetorum
Lycoperdon fucatum
Lycoperdon gemmatum
Lycoperdon lambinoni var. quercetorum
Lycoperdon lambinonii var. lambinonii
Lycoperdon lividum
Lycoperdon mammiforme
Lycoperdon molle
Lycoperdon niveum
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon perlatum var. dobremezianum
Lycoperdon pyriforme
Lycoperdon spadiceum
Lycoperdon wrightii
Lycoperdon yetisodale