Petalidium barlerioides

Petalidium barlerioides (Roth) Nees , Pl. Asiat. Rar. 3: 82 82 1832. (Syn. Ruellia barlerioides Roth; Ruellia bracteata Roxb.); . Common name: Nail Dye • Marathi: गोरांटी Goranti • Telugu: Kodi-Murusu . Petalidium barlerioides: Petalidium barlerioides Marathi name: Goranti At Alibag, Maharashtra Petalidium barlerioides: Seen this shrub at the outskirts of Kudal, Maharashtra. Bot. name: […]

Read More