Tetragonia tetragonoides (Introduced)

Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 1891. (syn: Demidovia tetragonoides Pall.; Tetragonia borealis Batt. & Trabut; Tetragonia cornuta Gaertn.; Tetragonia expansa Murray; Tetragonia halimifolia G. Forst.; Tetragonia implexicoma var. chathamica F. Müll.; Tetragonia inermis F. Müll.; Tetragonia japonica Thunb.; Tetragonia quadricornis Stokes; Tetragonia striata Larrañaga; Tetragonia trigyna Banks & Soland. ex […]

Read More