Psophocarpus tetragonolobus (Introduced)

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. (Syn: Botor tetragonoloba (L.) Kuntze; Botor tetragonolobus (L.) Kuntze; Dolichos ovatus Graham; Dolichos tetragonolobus L.); India (I); Andhra Pradesh ; Arunachal Pradesh; Assam; Bihar ; Delhi; Goa; Haryana ; Himachal Pradesh; Karnataka ; Maharashtra ; Manipur; Meghalaya; Mizoram; Nagaland ; Orissa; Punjab ; Rajasthan; Sikkim; Tamil Nadu; Tripura; Uttar Pradesh; West Bengal […]

Read More